Wprowadzenie kosmetyków do obrotu

Wprowadzenie

Wprowadzenie kosmetyków do obrotu jest czynnością prawną, która jest regulowana przez następujące akty prawne: Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  nr  1223/2009/WE  z  dnia  30  listopada  2009  r. dotyczące produktów kosmetycznych obowiązujące od 11 lipca 2013 roku, które  zastąpiło przepisy ustawy o kosmetykach (Dz.U.2001 nr 72 poz. 473 ze zm.) i dyrektywy Rady 76/768/EWG ze zm.

Obowiązki wynikające z wprowadzenia kosmetyku do obrotu spoczywają na osobie odpowiedzialnej, czyli takiej, która wytwarza produkt kosmetyczny lub zleca zaprojektowanie lub wytworzenie takiego produktu na rynku Wspólnoty po raz pierwszy.

Osoba, która chce wprowadzić kosmetyki na rynek musi spełnić szereg obowiązków. Najważniejszym z nich jest zapewnienie, że produkt kosmetyczny jest bezpieczny, nie zawiera substancji  zakazanych i jest wytwarzany zgodnie z zasadami GMP.

Wprowadzenie kosmetyków na rynek

Wprowadzenie kosmetyków na rynek wiąże się z posiadaniem odpowiedniej dokumentacji dla produktu kosmetycznego, na którą składają się następujące elementy:

 • opis produktu kosmetycznego umożliwiający łatwe przyporządkowanie dokumentacji wyrobu do danego produktu,
 • raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego,
 • opis metody produkcji zgodnej z dobrą praktyką produkcji,
 • udokumentowane wyniki  badań  działania  kosmetyku
 • dane dotyczące wszelkich testów na zwierzętach przeprowadzonych przez producenta, jego przedstawicieli lub dostawców w czasie opracowywania lub dokonywania oceny wpływu kosmetyku  lub  jego  składnika  na  bezpieczeństwo  zdrowia  ludzi; wymóg  ten dotyczy  również  testów  przeprowadzanych  w  celu  spełnienia  wymogów  państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

Raport bezpieczeństwa kosmetyku

Najważniejszym elementem dokumentacji wprowadzenia kosmetyku na rynek jest raport bezpieczeństwa, który powinien być sporządzony przez Safety Assessora i który ponad wszelką wątpliwość stwierdzi na podstawie posiadanych danych, że kosmetyk wprowadzany do obrotu jest bezpieczny.

Po zebraniu kompletu dokumentów należy dopełnić jeszcze jednego obowiązku związanego z wprowadzeniem kosmetyko na rynek, a mianowicie zgłoszenie produktu kosmetycznego do Portalu Notyfikacji Produktów (CPNP). Dokonując zgłoszenia w bazie CPNP należy podać  następujące informacje dotyczące kosmetyku:

 • kategorię produktu oraz jego nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację,
 • imię i nazwisko / firmę osoby odpowiedzialnej oraz jej adres, pod którym udostępniana jest dokumentacja produktu, w przypadku importu – kraj pochodzenia,
 • państwo członkowskie, w którym produkt ma zostać wprowadzony do obrotu,
 • dane kontaktowe osoby fizycznej, z która można się kontaktować w razie konieczności,
 • obecność substancji w formie nanomateriałów,
 • obecność substancji  sklasyfikowanych  jako  rakotwórcze,  mutagenne  lub  działające szkodliwie na rozrodczość (CMR) należących do kategorii 1A lub 1B,
 • recepturę ramową kosmetyku,
 • oryginalne oznakowanie oraz fotografię opakowania produktu.

Należy pamiętać, że pełną odpowiedzialność za zgodność kosmetyku z przepisami prawa ponosi osoba odpowiedzialna.

Doradztwo w zakresie wprowadzania kosmetyków na rynek

Ewelina Drelich Consulting to firma specjalizująca się w doradztwie z zakresu REACH, CLP, rejestracji kosmetyków oraz wprowadzania kosmetyków na rynek.

Zapraszamy do kontaktu – tel. +48 517 146 298.