Wprowadzanie kosmetyków na rynek – rola Safety Assessora

Jednym z warunków wprowadzenie kosmetyków do obrotu jest sporządzenie oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Można powiedzieć, że jest to kluczowy element całego procesu.

Safety Assessor

Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego może być wykonana jedynie przez osobą zwaną Safety Assessorem. Rola tej osoby przy wprowadzeniu kosmetyków do obrotu jest ogromna. Tak naprawdę jego opinia decyduje o tym, czy kosmetyk jest bezpieczny i bez obaw może być wprowadzony na rynek. Safety Assessor przeprowadza ocenę bezpieczeństwa kosmetyku na podstawie składu produktu, specyfikacji dla poszczególnych składników i wyników badań gotowego produktu) oraz toksykologicznych baz danych.

Czynności podejmowane przy ocenie bezpieczeństwa przed wprowadzeniem kosmetyku do obrotu obejmują następujące elementy:

  1. Ocenę zgodności składu produktu z przepisami prawa,
  2. Ocenę składników kosmetyku pod względem toksykologicznym,
  3. Ocena narażenia,
  4. Ocena ryzyka wynikające ze składu kosmetyku,
  5. Ocena wyników badań gotowego kosmetyku – czystości mikrobiologicznej i właściwości dermatologicznych,
  6. Przygotowanie raportu z oceny bezpieczeństwa kosmetyku.

Kto może zostać Safety Assessorem?

Safety Assessor zgodnie z obowiązującymi przepisami to osoba, która posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie farmacji, toksykologii, medycyny lub innej zbliżonej dyscypliny lub kurs uznawany przez dane państwo członkowskie za równorzędny.

Odpowiedzialność Safet Assesora w procesie wprowadzania kosmetyku na rynek?

Odpowiedzialność safety assessora wynika z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) i dzieli się na:

  1. odpowiedzialność deliktową, z tytułu popełnienia czynu niezgodnego z prawem
  2. odpowiedzialność kontraktową, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartego między stronami zobowiązania.

Safety Assessor ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które umożliwia mu dokonanie rzetelnej oceny bezpieczeństwa kosmetyku.

Ewelina Drelich jest absolwentem studiów magisterskich Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego ”Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”.