Kto powinien sporządzać karty charakterystyki?

„[…] Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę jej użytkowników, w stopniu w jakim są one znane. Dostawcy substancji i mieszanin zapewniają odbycie przez takie kompetentne osoby stosownych szkoleń, w tym szkoleń przypominających.

Niestety w rozporządzeniu nie została sprecyzowana definicja osoby kompetentnej, która może sporządzać karty charakterystyki. Powstaje zatem pytanie, kto tak naprawdę może to robić?

Odpowiedź wydaje się być jedna: każdy, kto posiada odpowiednią wiedzę na temat kart charakterystyki. Idąc dalej tym tokiem myślenia należy zadać sobie pytanie jakie umiejętności są niezbędne do tego, aby w sposób prawidłowy redagować karty charakterystyki. Odpowiedzią niech będzie poniższa lista tematyczna, w której powinna być zorientowana osoba odpowiedzialna za karty charakterystyki (zgodnie z rekomendacjami ECHA):

1. Nomenklatura chemiczna

2. Wykaz europejskich rozporządzeń i dyrektyw odnoszące się do chemikaliów wraz z ustawodawstwem dodatkowym obowiązującym w danym Państwie Członkowskim UE:

 • rozporządzenie REACH wraz z aktualizacjami
 • rozporządzenie CLP wraz z aktualizacjami
 • dyrektywa 98/24/WE w sprawie środków chemicznych
 • dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE i 2009/161/UE o dopuszczalnych wartościach narażenia zawodowego
 • dyrektywa 2004/37/WE o ochronie pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy
 • dyrektywa 92/85/EWG o poprawie w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią
 • dyrektywa 89/686/EWG 15 o indywidualnych środkach ochrony
 • prawodawstwo dotyczące środków ochrony roślin i produktów biobójczych
 • dyrektywa 2008/68/WE dotycząca transportu lądowego towarów niebezpiecznych
 1. Stosowne krajowe lub międzynarodowe wytyczne odpowiednich stowarzyszeń sektorowych
 2. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji:
 3. Toksykologia/ekotoksykologia
 4. Środki pierwszej pomocy.
 5. Zapobieganie wypadkom o zapobieganie pożarom i wybuchom, gaszenie pożarów, środki gaśnicze.
 6. Środki bezpiecznego postępowania z substancją/mieszaniną i jej magazynowania
 7. Przepisy dotyczące transportu.

Biorąc pod uwagę nieustannie zmieniające się przepisy zaleca się, aby osoba odpowiedzialna za przygotowywanie kart charakterystyki lub członkowie takiego zespołu uaktualniali swoja wiedzę na kursach wewnętrznych bądź zewnętrznych.

Należy zaznaczyć, że odpowiedzialność za treść karty charakterystyki zawsze ponoszą dostawcy substancji lub mieszaniny, nawet jeżeli nie sporządzili karty charakterystyki samodzielnie.