Karty charakterystyki

Karty charakterystyki  to podstawowy dokumenty służący wymianie informacji pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw. Obowiązek jego sporządzania został określony w rozporządzeniu REACH w art. 31. Karty charakterystyki sporządza się dla substancji chemicznych lub mieszanin substancji chemicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH i CLP karta charakterystyki musi zostać przekazana obowiązkowo, w następujących przypadkach:
a) w przypadku gdy substancja lub mieszanina spełniają kryteria klasyfikujące je jako stwarzające zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008; lub
b) w przypadku gdy substancja jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII; lub
c) w przypadku, gdy substancja znajduje się na liście sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż określone w lit. a) i b)”. (Lista powyższa odpowiada tzw. „liście kandydackiej” substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń opublikowanej na stronie internetowej ECHA).

Powyższe wskazania dotyczą wszystkich uczestników łańcucha dostaw – czyli użytkownika końcowego również.

Karta charakterystyki jest dokumentem obszernym. Zawartość kart charakterystyk substancji chemicznych w krajach Unii Europejskiej określa rozporządzenie REACH. Zgodnie z nim, karta charakterystyki powinna składać się z  16 sekcji. W każdej z sekcji znajdują się określone informacje dotyczące, składu, zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, a także jej  podstawowe dane fizykochemiczne.

W dalszym sekcjach opisane są środki ostrożności, jakie należy zachować stosując określoną substancje lub mieszaninę, sposób jej magazynowania oraz postępowanie z odpadami. Karta charakterystyki jest także źródłem informacji na temat transportowania substancji lub mieszaniny substancji. Można powiedzieć, że karta charakterystyki stanowi kompendium wiedzy odnośnie danego produktu, w skład których wchodzą substancje chemiczne.

Prawidłowe sporządzenie karty charakterystyki wymaga znajomości różnych przepisów i norm z zakresu chemii, prawa pracy, toksykologii, ekotoksykologii oraz zarządzania odpadami, dlatego najlepiej jest powierzyć to zadanie specjaliście.

Nasza oferta w zakresie kart charakterystyki obejmuje:

Artykuły z Bazy Wiedzy powiązane z ofertą: