Karty charakterystyki – wymogi informacyjne dotyczące powiadomień do ośrodków zatruć

Importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny, które zgodnie z klasyfikacją zawartą w kartach charakterystyki stwarzają zagrożenia są zobligowani do złożenia informacji do odpowiednich organów.

Wymóg obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Informacje, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu znajdują się na karcie charakterystyki.

Zestaw informacyjny obejmuje:

 • dane kontaktowe
 • nazwę handlową lub nazwę mieszaniny
 • rodzaj i rozmiar opakowania
 • kategorię produktu zgodnie z europejskim systemem kategoryzacji produktów (EuPCS)
 • niepowtarzalny identyfikator postaci użytkowej (UFI)
 • informacje dotyczące zagrożenia
 • informacje toksykologiczne
 • informacje o właściwościach fizyko-chemicznych
 • informacje o pełnym składzie mieszaniny.

Dodatkowym elementem, jaki należy zawrzeć w składanej deklaracji są elementy etykiety, w skład której wchodzą:

 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia
 • hasło ostrzegawcze
 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
 • informacje uzupełniające o zagrożeniach
 • zwroty wskazujące środki ostrożności

Od kiedy obowiązuje obowiązek informacyjny?

Data, od którego obowiązek powiadamiania zaczyna obowiązywać zależy od zastosowania końcowego mieszaniny.

Mieszaniny do stosowania przez konsumentów: 1 stycznia 2020 r.

Mieszaniny do zastosowania profesjonalnego: 1 stycznia 2021 r.

Mieszaniny do zastosowania przemysłowego: 1 stycznia 2024 r.

Aktualizacji kart charakterystyki

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w zakresie aktualizacji kart charakterystyki i spełnienia wymogu informacyjnego proszę o kontakt z naszą firmę Ewelina Drelich Consulting: kontakt@kartymsds.pl.