Etykieta zgodnie z rozporządzeniem CLP. Informacje uzupełniające.

Etykieta na opakowaniu mieszaniny chemicznej jest elementem, na którym obowiązkowo powinny znaleźć się takie informacje jak (zgodnie z art. 17 CLP):

 • nazwa, adres i numer telefonu dostawcy (dostawców);
 • nominalna ilość tej substancji lub mieszaniny w pakunkach udostępnianych ogółowi społeczeństwa, chyba że ilość ta jest określona w innym miejscu na opakowaniu;
 • identyfikatory produktu;
 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia, jeżeli mają zastosowanie;
 • odpowiednie hasło ostrzegawcze- jeżeli wynika to z rozporządzenia
 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, jeżeli wynika to z rozporządzenie
 • odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności, jeżeli wynika to z rozporządzenia
 • informacje uzupełniające, jeśli potrzeba.

Producenci substancji chemicznych/mieszanin zazwyczaj spełniają wyżej wymienione kryteria tworząc etykiety zgodnie z rozporządzenie CLP . Z mojej obserwacji wynika, że najczęstszym brakującym elementem etykiety są informacje uzupełniające. Nie wiem, z czego to wynika: z braku wiedzy, czy ze zwykłego niedopilnowania.

Pod pojęciem dodatkowych informacji uzupełniających należy rozumieć:

 • zwroty uzupełniające określające wskazujące rodzaj zagrożenia w odniesieniu do niektórych właściwości fizycznych i wpływających na zdrowie (kod EUH);
 • zwroty uzupełniające dla niektórych mieszanin;
 • zwrot uzupełniający EUH401 („W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia”)
 • elementy oznakowania, które są wymagane innymi przepisami prawa i obejmujące takie grupy produktów, jak: aerozole, detergenty, produkty biobójcze, mieszaniny zawierające lotne związki organiczne.

Informacje dotyczące stosowania dodatkowych informacji uzupełniających znajdują się w art. 25 i 32 rozporządzenia CLP.

Opracowano na podstawie:

 1. Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Wersja 3.0. Lipiec 2017 r.