ECHA- co nowego w 2019 r.

NOWE SUBSTANCJE NA LIŚCIE KANDYDACKIEJ

ECHA dodała sześć nowych substancji do listy kandydackiej ze względu na  posiadane przez nie właściwości rakotwórcze, toksyczne dla rozmnażania, trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) oraz bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB).

Substancje uwzględnione na liście kandydackiej do autoryzacji w dniu 15 stycznia 2019 r:

  1. 2,2-bis(4′-hydroksyfenylo)-4-metylopentan (CAS 6807-17-6)
  2. Benzo[k]fluoranten (CAS 207-08-9)
  3. Fluoranten (CAS 206-44-0)
  4. Fenantren (CAS 85-01-8)
  5. Pyren (CAS 129-00-0)
  6. 1,7,7-trimetylo-3-(fenylometyleno)bicyklo[2.2.1]heptan-2-on (CAS 15087-24-8)

Na liście kandydackiej po aktualizacji znajduje się 197 substancji.