Doradztwo REACH

REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) to  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady 1907/2006/WE regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu.

Rozporządzenie REACH dotyczy zarówno producentów, importerów produktów chemicznych oraz dalszych użytkowników. Zostało one wprowadzone w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska, które mogą być zagrożone w związku z użytkowaniem chemikaliów. Rozporządzenie REACH narzuca na producentów, importerów wiele obowiązków związanych z użytkowaniem substancji chemicznych.

Rozporządzenie REACH zawiera 17 załączników, w których zawarte są wytyczne dotyczące oceny substancji i sporządzanie raportów bezpieczeństwa chemicznego, kart charakterystyki, kryteria zarejestrowania substancji chemicznej w ilości 1-10 ton.

Załącznik XIV zawiera wykaz substancji podlegających procedurze zezwoleń. Pierwszeństwo włączenia do zał. XIV nadawane jest substancjom z listy kandydackiej, które: mają właściwości PBT lub vPvB; lub mają rozpowszechnione zastosowanie; lub są stosowane w dużych ilościach. Producenci i importerzy, których substancja zostanie wymieniona w załączniku XIV rozporządzenia REACH muszą złożyć do Agencji w ustalonym terminie wniosek o udzielenie zezwolenia dla określonych zastosowań takiej substancji. Dalszy użytkownik, którego zastosowanie substancji nie zostało objęte zezwoleniem jego dostawcy, musi sam ubiegać się o zezwolenie.

Ponadto dwa razy do roku ECHA publikuje tzw. listę kandydacką. Lista kandydacka zawiera wykaz substancji zidentyfikowanych jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy. Substancje te stały się kandydującymi do włączenia do załącznika XIV (wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń). Substancje te mogą wywierać bardzo poważne i często nieodwracalne skutki dla zdrowia człowieka i środowiska. W celu identyfikacji substancji, SVHC stosuje się procedurę zgodną z art. 59 ust. 2-10 rozporządzenia REACH. Mimo, że lista kandydacka nie stanowi integralnej części rozporządzenia REACH, śledzenie zmian, które w niej zachodzą stanowią nieodzowny element doradztwa  w zakresie REACH.

Wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH wymaga wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu prawa i chemii oraz praktycznego doświadczenia.

Doradztwo REACH

Zajmujemy się doradztwem i rejestracją REACH, tworzeniem kart charakterystyki, procesem wprowadzenia kosmetyków na rynek.

Nasza oferta w zakresie rozporządzenia REACH obejmuje:

Artykuły z Bazy Wiedzy powiązane z ofertą: