Doradztwo CLP

Ewelina Drelich Consulting zajmuje się doradztwem z zakresu REACH, CLP oraz rejestracji kosmetyków.

Rozporządzenie CLP (ang. classification, labelling and packaging)  wprowadziło w Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oparty na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, opracowanym przez ONZ w 2003 roku. Rozporządzenie CLP uzupełnia rozporządzenie REACH oraz zastępuje system zawarty w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE.

Jednym z najważniejszych celów przyjęcia rozporządzenia CLP było ułatwienie europejskim przedsiębiorcom globalnej wymiany handlowej i jednocześnie zapewnienie ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Obowiązki nałożone na dostawcę substancji lub mieszanin w ramach CLP zależą w większości przypadków od jego roli w odniesieniu do danej substancji lub mieszaniny w łańcuchu dostaw. Najistotniejsze jest zatem ustalenie swojej roli według CLP. Obowiązek klasyfikowania, oznakowania i pakowania substancji dotyczy producentów, importerów, dalszych użytkowników oraz dystrybutorów. Należy zauważyć, że w ramach CLP dostawcom substancji lub mieszanin może być przypisana więcej niż jedna funkcja.

Pierwszym etapem jest zrozumienie CLP oraz konsekwencji tego rozporządzenia dla prowadzonej działalności. W związku z tym należy:

  • opracować wykaz swoich substancji i mieszanin (w tym substancji wchodzących w skład mieszanin) oraz substancji wchodzących w skład wyrobów, jak również swoich dostawców i klientów oraz sposobów, w jaki te substancje i mieszaniny są przez nich stosowane. Prawdopodobnie dużą część tych informacji zebrali już Państwo w związku z rozporządzeniem REACH;
  • ustalić, czy konieczne są szkolenia dla odpowiedniego personelu technicznego i regulacyjnego w swojej organizacji
  • regularnie odwiedzać stronę internetową właściwego organu oraz Agencji, aby śledzić na bieżąco zmiany przepisów i powiązanych wytycznych; oraz
  • zasięgać porady właściwych stowarzyszeń branżowych w sprawie pomocy, jaką mogą one zaoferować.

Doradztwo w zakresie CLP

Doradztwo w zakresie CLP wymaga specjalistycznej wiedzy chemicznej i śledzenia na bieżąco publikowanych zmian prawych, dlatego należy powierzyć go wykwalifikowanemu specjaliście.

Rozporządzenie CLP zawiera siedem tytułów i oraz siedem załączników, w których w obszerny sposób zostały określone wymagania w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie, szczególne zasady dotyczące oznakowania  i pakowania. CLP zastąpiło obowiązujące w ramach DSD zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania oraz znaki ostrzegawcze najbardziej równoważnymi zwrotami określającymi zagrożenie, zwrotami określającymi środki ostrożności i piktogramami stosowanymi w ramach GHS ONZ.  Rozporządzenie CLP określa spis wykazów zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia oraz środki zagrożenia. W załączniku V znajdują się piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia, które powinny być umieszczone na etykiecie produktów chemicznych.

Nasza oferta w zakresie rozporządzenia CLP obejmuje:

Artykuły z Bazy Wiedzy powiązane z ofertą: