Co powinna zawierać karta charakterystyki?

Karty charakterystyki mają zapewnić użytkownikom chemikaliów dostęp do niezbędnych informacji, pomagając im w ten sposób chronić zdrowie ludzi i środowisko.

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje już tylko jeden nowy wzór karty charakterystyki. Zatem użytkownicy niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin muszą posiadać karty charakterystyki według nowego wzoru. W myśl art. 31 ust. 5 rozporządzenia REACH, karty charakterystyki należy dostarczać w językach urzędowych państw członkowskich, na których terytoriach substancja lub mieszanina są wprowadzane do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Karta charakterystyki powinna składać się z 16 sekcji, w których powinny być zawarte określone treści:

 

Sekcja 1 karty charakterystyki:

Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz identyfikacja przedsiębiorstwa

W sekcji powinny znaleźć się informacje o nazwie substancji, lub w przypadku mieszaniny, nazwie handlowej lub oznaczeniu mieszaniny;  inne stosowne wyznaczniki, takie jak nazwy handlowe, nazwy alternatywne, numer WE, CAS lub numer przypisany substancji zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia CLP;  przeznaczone zastosowanie chemikaliów oraz zastosowanie odradzane; dane dotyczące dostawcy danej karty charakterystyki oraz numer telefonu alarmowego.

Sekcja 2 karty charakterystyki:

Identyfikacja zagrożeń

Sekcja 2 zawiera następujące informacje:  klasyfikację chemikaliów pod względem zagrożeń;  sposób oznakowania chemikaliów (piktogramy określające rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania); wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zagrożeń niepodane w klasyfikacji, a także, w razie potrzeby, przyczyny, dla których dana substancja jest PBT lub vPvB.

Sekcja 3 karty charakterystyki:

Skład/ informacja o składnikach

W sekcji 3 znajdują się informacje o składzie produktu chemicznego. W przypadku substancji informacje te podaje się w sekcji 3.1. W przypadku mieszaniny informacje te znajdują się w sekcji 3.2. Przedmiotowe informacje przedstawia się zwykle w formie tabeli. Obejmują one nazwę lub nazwę handlową oraz inne identyfikatory (takie jak numer CAS, numer rejestracji itd.) substancji, składników lub zanieczyszczeń, które:  wnoszą wkład do ogólnej klasyfikacji pod względem zagrożeń; lub są obecne w stężeniach przekraczających określone poziomy zagrożenia; lub mają określone dopuszczalne stężenia w środowisku pracy. W odniesieniu do mieszanin przedstawia się stężenie lub zakres stężeń danego składnika w mieszaninie. W przypadku wymienienia pełnego składu danej substancji lub mieszaniny w tej sekcji dostawca może wymienić składniki niestwarzające zagrożenia.

Sekcja 4 karty charakterystyki:

Środki pierwszej pomocy

Sekcja 4 zawiera następujące informacje:  środki pierwszej pomocy mające zastosowanie w razie przypadkowego narażenia na chemikalia; symptomy i skutki tego narażenia;  wskazania czy potrzebna jest szczególna pomoc lekarska (odtrutka, monitorowanie lekarskie) lub inne środki (środki ochrony indywidualnej dla osób udzielających pierwszą pomoc). Środki pierwszej pomocy należy opisać w sposób zrozumiały i umożliwiający jej udzielenie przez osoby nieprzeszkolone; środki te powinny być także zgodne ze zwrotami wskazującymi środki ostrożności sekcji 2.2.

Sekcja 5 karty charakterystyki:

Postępowanie w przypadku pożaru

Sekcja 5 zawiera następujące informacje:  postępowanie w przypadku pożaru mające zastosowanie w razie pożaru z udziałem chemikaliów; możliwe zagrożenia związane z chemikaliami w przypadku pożaru (takie jak ryzyko niebezpiecznych produktów spalania lub ryzyko wybuchu chmury par);

Sekcja 6 karty charakterystyki:

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

W sekcji 6 podaje się zalecenia dotyczące postępowania w razie przypadkowego wylania się lub wycieku chemikaliów, aby zapobiec dalszym szkodliwym skutkom lub je zminimalizować. Zalecenia obejmują:  metody zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia, metody odzysku oraz metody służące do usuwania skażenia;  indywidualne środki ostrożności do zastosowania w trakcie tych działań.

Sekcja 7 karty charakterystyki:

Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Sekcja 7 zawiera informacje o bezpiecznym stosowaniu i przechowywaniu chemikaliów w celu uniknięcia groźnych wypadków. Informacje te są odpowiednie dla zastosowań określonych w sekcji 1.2 oraz właściwości chemikaliów (jak podano w szczególności w sekcjach 9i 10. Informacje te powinny być zgodne z jakimkolwiek opisanym scenariuszem narażenia.

Sekcja 8 karty charakterystyki:

Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

W sekcji 8 podano ważne informacje o dopuszczalnych wartościach narażenia (sekcja 8.1) oraz środkach kontroli narażenia (sekcja 8.2).Informacje te są odpowiednie dla właściwości chemikaliów oraz wszystkich zamierzonych zastosowań (jak podano w sekcji 1.2 lub scenariuszach narażenia, którą mogą być załączone do karty charakterystyki).

Sekcja 9 karty charakterystyki:

Właściwości fizyczne i chemiczne

Sekcja 9 zawiera następujące informacje:  podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznej lub mieszaniny (takie jak wygląd, zapach, pH, temperatura wrzenia itd.), które mają znaczenie dla klasyfikacji i zagrożeń;  właściwości fizyczne i chemiczne, które nie mają znaczenia lub w przypadku których nie ma żadnych dostępnych informacji, oraz przyczynę.

Sekcja 10 karty charakterystyki:

Stabilność i reaktywność

Sekcja 10 zawiera informacje na temat: stabilności danej substancji lub mieszaniny;  możliwości występowania niebezpiecznych reakcji zachodzących w pewnych warunkach stosowania, lub gdy substancja lub mieszanina zostaną uwolnione do środowiska; warunków, których należy unikać; materiałów niezgodnych; niebezpiecznych produktów rozkładu.

Sekcja 11 karty charakterystyki:

Informacje toksykologiczne

Sekcja 11 jest przeznaczona głównie dla lekarzy, specjalistów w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz toksykologów; zawarto w niej szczegółowe informacje o następujących kwestiach:  prawdopodobnych drogach narażenia; objawach związanych z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi substancji, mieszaniny lub znanych produktów ubocznych; natychmiastowych oraz opóźnionych skutkach, w tym przewlekłych skutkach krótko- i długotrwałego narażenia. Sekcja ta zawiera także opis sposobu badania chemikaliów pod względem zagrożeń zdrowotnych oraz wyniki tych badań. W sekcji tej zawarto podstawy klasyfikacji i środków zarządzania ryzykiem umieszczonych w karcie charakterystyki. Informacje zawarte w sekcjach 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 oraz 15 powinny być zgodne z informacjami toksykologicznymi umieszczonymi w tej sekcji.

Sekcja 12 karty charakterystyki:

Informacje ekologiczne

Sekcja 12 zawiera podsumowanie następujących informacji:

  • skutków chemikaliów dla środowiska w przypadku ich uwolnienia do środowiska;
  • co dzieje się z chemikaliami po ich uwolnieniu do środowiska (ich los w środowisku);
  • sposobu badania chemikaliów pod względem toksyczności, trwałości i zdolności do rozkładu, potencjału bioakumulacyjnego oraz mobilności w glebie razem z wynikami badań;
  • wyników oceny PBT i vPvB, jeżeli została przeprowadzona w ramach oceny bezpieczeństwa chemicznego.

Sekcja 13 karty charakterystyki:

Postępowanie z odpadami

Sekcja 13 zawiera informacje na temat: właściwego gospodarowania odpadami substancji lub mieszaniny; metod właściwego postępowania z odpadami zarówno w przypadku odpadów substancji, jak i mieszanin. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że odpady zawierają odpady w postaci zanieczyszczonego opakowania, w stosownych przypadkach należy również umieścić porady dotyczące metod postępowania z zanieczyszczonymi opakowaniami.

Sekcja 14 karty charakterystyki:

Informacje dotyczące transportu

Sekcja 14 zawiera następujące informacje: klasyfikację transportową danej substancji lub mieszaniny drogą lądową, kolejową, morską, powietrzną lub śródlądowymi drogami wodnymi (numer UN ze wszystkimi szczegółami);  w stosownych przypadkach dodatkowe informacje, takie jak kody ograniczeń przewozu przez tunele lub wskazanie substancji mogącej spowodować zanieczyszczenie morza;  szczególne środki ostrożności dla użytkowników (mogą odnosić się do sekcji 8 karty charakterystyki – Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej);  informacje o transporcie luzem drogą morską lub śródlądowymi drogami wodnymi w przypadku przewozu luzem zgodnie z następującymi instrumentami IMO: załącznik II do konwencji MARPOL i kodeks IBC.

Sekcja 15 karty charakterystyki:

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Sekcja 15 zawiera następujące informacje: przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla danych chemikaliów, które nie zostały jeszcze wskazane w innej części karty charakterystyki; czy dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.

Sekcja 16 karty charakterystyki:

Inne informacje