Aktualności

Kod UFI

Z dniem 01.01.2020 r. zmianie ulega załączniku VIII do rozporządzenia CLP, który odnosi się do kwestii związanych z przekazywaniem do jednostek wyznaczonych zgodnie z art. 45 rozporządzenia CLP informacji na temat mieszanin wprowadzanych do obrotu i sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie. Załącznik ten wprowadza nie tylko zharmonizowany system zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych, ale także numer UFI (ang. …

Kod UFI Read More »

Etykieta zgodnie z rozporządzeniem CLP. Informacje uzupełniające.

Etykieta na opakowaniu mieszaniny chemicznej jest elementem, na którym obowiązkowo powinny znaleźć się takie informacje jak (zgodnie z art. 17 CLP): nazwa, adres i numer telefonu dostawcy (dostawców); nominalna ilość tej substancji lub mieszaniny w pakunkach udostępnianych ogółowi społeczeństwa, chyba że ilość ta jest określona w innym miejscu na opakowaniu; identyfikatory produktu; piktogramy określające rodzaj …

Etykieta zgodnie z rozporządzeniem CLP. Informacje uzupełniające. Read More »

ECHA- co nowego w 2019 r.

NOWE SUBSTANCJE NA LIŚCIE KANDYDACKIEJ ECHA dodała sześć nowych substancji do listy kandydackiej ze względu na  posiadane przez nie właściwości rakotwórcze, toksyczne dla rozmnażania, trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) oraz bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB). Substancje uwzględnione na liście kandydackiej do autoryzacji w dniu 15 stycznia 2019 …

ECHA- co nowego w 2019 r. Read More »