Zapoznaj się z naszymi materiałami

Baza Wiedzy

Karty charakterystyki, rozporządzenie REACH, CLP, doradztwo REACHrejestracja kosmetyków, raport bezpieczeństwa kosmetyków to tematy wymagające fachowej wiedzy. 
Wymogi  prawne stawiane importerom, producentom oraz innym uczestnikom łańcucha dostaw produktów chemicznych i kosmetyków podlegają nieustannym zmianom. Naszym celem jest dostarczenie Państwu rzetelnych informacji dotyczących zarówno zmian w prawie, jak ich realizacji w praktyce.

Raport bezpieczeństwa kosmetyków

Zrozumieć raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Kosmetyki są regulowane w Unii Europejskiej przez Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009. Głównym celem tego rozporządzenia jest stworzenie zestawu zasad dla wszystkich kosmetyków, aby zapewnić wysoki…

Wprowadzenie kosmetyków do obrotu

Wprowadzenie Wprowadzenie kosmetyków do obrotu jest czynnością prawną, która jest regulowana przez następujące akty prawne: Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  nr  1223/2009/WE  z  dnia  30  listopada  2009  r. dotyczące produktów…

Kod UFI

Z dniem 01.01.2020 r. zmianie ulega załączniku VIII do rozporządzenia CLP, który odnosi się do kwestii związanych z przekazywaniem do jednostek wyznaczonych zgodnie z art. 45 rozporządzenia CLP informacji na…

ECHA- co nowego w 2019 r.

NOWE SUBSTANCJE NA LIŚCIE KANDYDACKIEJ ECHA dodała sześć nowych substancji do listy kandydackiej ze względu na  posiadane przez nie właściwości rakotwórcze, toksyczne dla rozmnażania, trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i…